Deklaratsioonid

Vastavus- ja toimivusdeklaratsioonid

Teatud toodete turule toomisel on tootja seadusega kohustatud väljastama vastavusdeklaratsiooni (DoC) või toimivusdeklaratsiooni (DoP). Need tooted peavad olema varustatud vastava vastavusmärgisega (nt CE või UKCA).

Geberiti veebikataloogis saate pärast toote valimist menüü “Dokumendid” alt deklaratsioonid alla laadida.

Geberiti veebikataloogi

Küsimuste korral pöörduge palun: sales.ee@geberit.com

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE JÄÄTMETE UTILISEERIMINE

Sümbol "Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete utiliseerimine"

Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE) tuleb utiliseerida eraldi, mitte koos muude ringlussevõetamatute jäätmetega. Lõppkasutajad on seadusega kohustatud tagastama vanad seadmed nõuetekohaseks utiliseerimiseks riiklikele jäätmekäitlusasutustele, edasimüüjatele või Geberitile. Paljud elektri- ja elektroonikaseadmete turustajad on kohustatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tasuta tagasi võtma. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamiseks Geberitile võtke ühendust vastutava müügi- või teenindusettevõttega.

Kasutatud patareid ja akud, mis ei asu vanas seadmes, samuti lambid, mida saab vanast seadmest eemaldada mittepurustaval viisil, tuleb vanast seadmest enne utiliseerimispunkti üleandmist eraldada.

Kui isikuandmed salvestatakse vanasse seadmesse, vastutavad lõppkasutajad ise nende kustutamise eest enne nende üleandmist jäätmekäitluspunkti.

Kasutatud patareide utiliseerimine

Sümbol "Kasutatud patareide ja akude utiliseerimine"

Patareidel kujutatud läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol tähendab, et kasutatud patareid tuleb utiliseerida eraldi, mitte koos muude mitteümbertöödeldavate jäätmetega. Lõppkasutajad on seadusega kohustatud andma kasutatud patareid üle asjakohastele kogumispunktidele nõuetekohaseks utiliseerimiseks, mis hõlmab eelkõige jaemüügipunkte, kus patareisid saab tasuta tagastada.

Patareid võivad sisaldada mürgiseid raskmetalle. „Pb” tähendab, et patarei sisaldab üle 0,004 massiprotsendi pliid. „Cd” tähendab, et patarei sisaldab üle 0,002 massiprotsendi kaadmiumi. „Hg” tähendab, et patarei sisaldab üle 0,0005 massiprotsendi elavhõbedat.

Kasutatud patareide nõuetekohane utiliseerimine kaitseb väärtuslikke ressursse ning väldib negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Liitiumi sisaldavate patareide käsitsemisel tuleb ohtude välistamiseks järgida rikke märke.