Optimaalse teenuse pakkumiseks, kasutab meie veebilehekülg küpsiseid. Jätkates meie lehekülje sirvimist, eeldame, et nõustud küpsiste kasutamisega. Rohkem informatsiooni on võimalik leida meie kasutustingimustest .

OK
Geberit Eesti

GEBERITI MOBIILIRAKENDUSTE

JA IOT-TEENUSTE KASUTUSTINGIMUSED

Kasutustingimustes on kirjeldatud Geberiti mobiilirakenduste (edaspidi Mobiilirakendused) ja IoT-teenuste kasutamise tingimusi.

SÕNASTIK

   
B2C ettevõtjalt tarbijale: rakendused ja teenused, mis keskenduvad eraklientidele
B2B ettevõtjalt ettevõtjale: rakendused ja teenused, mis keskenduvad äriklientidele
IoT asjade internet: võrguseadmete, rakenduste ja pilvrakenduste vaheline andmeside ja interaktsioon
Mobile App mobiilsetele lõppseadmetele mõeldud rakendus
CRM kliendisuhete haldamine – kliendi tuumandmete andmebaas
Geberit ID konto Geberiti rakenduste ja portaalide jaoks
Bluetooth seadmetega juhtmevaba side tagamise tehnoloogia
Geberit AquaClean Geberiti dušš-WC-de seeria

I. KOHALDAMISALA

1. Kasutustingimusi kohaldatakse Geberit Verwaltungs AG, Schachenstrasse 77, Jona, Šveits (edaspidi GEBERIT VERWALTUNGS AG) ja Geberiti mobiilirakenduste ja IoT-teenuste kasutaja (edaspidi kasutaja) vahel ning need hõlmavad Geberiti mobiilirakenduste ja IoT-teenuste kasutamist ja toetamist.

2. Nendest kasutustingimustest erinevad, nendega vastuolus või täiendavad kasutaja üldtingimused muutuvad lepingu osaks ainult juhul, kui GEBERIT VERWALTUNGS AG on nende kehtivuse sõnaselgelt kirjalikult heaks kiitnud.

II. Scope of services

1. TEENUSTE ULATUS

     
Geberit Home Lühikirjeldus: B2C lõppkasutaja rakendus Bluetooth-ühendusega Geberiti seadmete jaoks. Seadme konfigureerimiseks, juhtimiseks ja hooldamiseks. Teenused: seisundi päring, Bluetooth-ühendusega Geberiti seadmete juhtimine, konfigureerimine ja hooldus; riigi- ja seadmepõhine: seadme registreerimine ja juurdepääs veebipoele.
Geberit Control Lühikirjeldus: B2B kliendirakendus Bluetooth-ühendusega Geberiti seadmete jaoks. Seadme konfigureerimiseks, juhtimiseks ja hooldamiseks. Teenused: seisundi päring, Bluetooth-ühendusega Geberiti seadmete juhtimine, konfigureerimine ja hooldus; riigi- ja seadmepõhine: seadmete profiilide haldamine.
Geberit Service Lühikirjeldus: B2B hooldusrakendus Bluetooth-ühendusega dušš-WC-dele Geberit AquaClean. Seadme hooldamiseks ja korrashoiuks. Teenused: Geberit AquaCleansi tõrkeotsingu, tõrke kõrvaldamise ja hoolduse funktsioonid, mida teostavad Geberiti kvalifitseeritud hooldustehnikud.
Geberit SetApp Lühikirjeldus: B2B kliendirakendus Bluetooth-ühendusega Geberiti läbivooluseadiste jaoks. Seadme juhtimiseks ja konfigureerimiseks. Teenused: Geberiti läbivooluseadiste konfigureerimine.
Geberit Pro Lühikirjeldus: B2B kliendirakendus toote- ja kataloogiandmete jaoks. Teenused: toodete, varuosade ja kataloogiandmete vaatamine ja salvestamine, toote tuvastamine, Geberiti toodetega planeerimise funktsioonid.

2. 1. GEBERIT VERWALTUNGS AG pakub järgmisi IoT-teenuseid:

     
Geberit AquaClean Remote Service Lühikirjeldus: Geberit AquaCleani kaughooldusteenus rakenduse Geberit Home kaudu, mida teostab Geberiti klienditeenindus. Teenused: Geberit AquaCleansi tõrkeotsing, tõrke kõrvaldamine ja konfigureerimine Geberiti klienditeeninduse toe olemasolu korral.

3. GEBERIT VERWALTUNGS AG pakub mobiilirakendusi ja IoT-teenuseid tasuta. Kasutustingimused kehtivad kogu mobiilirakenduste kasutamise vältel. Mobiilirakendust ei kasutata enam siis, kui see nutitelefonist desinstallitakse. Ettevõttel GEBERIT VERWALTUNGS AG on õigus mobiilirakendusi või teenuseid muuta igal ajal, või teha need teatud etteteatamisajaga tervikuna või osaliselt kättesaadavaks ainult tasu eest, või lõpetada nende pakkumise tervikuna või osaliselt. Kasutustingimuste muudatustest või täiendustest teatatakse e-posti teel või mõne muu elektroonilise sidevahendi abil (näiteks mobiilirakenduse kaudu).


4. GEBERIT VERWALTUNGS AG loob mobiilirakenduste ja IoT-teenuste sisu võimalikult hoolikalt. Siiski ei saa tagada, et pakutav sisu on täpne, ajakohane ja täielik.


5. Kasutaja peab ise vastutama mobiilirakenduste ja IoT-teenuste kasutamise eest ning peab kättesaadava info (nt juhised, teabematerjal, videod) eelnevalt läbi lugema ja vaatama.


6. GEBERIT VERWALTUNGS AG pakub kasutajale mobiilirakendusi ja IoT-teenuseid ilma ühegi konkreetse kättesaadavuse lubaduseta. Nõue teenuste kasutamise suhtes on olemas ainult GEBERIT VERWALTUNG AG tehniliste ja toiminguliste võimaluste ulatuses. GEBERIT VERWALTUNGS AG püüab tagada katkematu ja tõrgeteta töö. Sellest olenemata võib esineda katkestusi tehniliste rikete või hooldusmeetmete tõttu.


7. Mõned pakutavad rakendused nõuavad kasutaja autentimist.
Geberit kasutab üha enam Geberiti tunnust, mida kasutatakse kogu kontserni hõlmavate teenuste jaoks. Geberiti tunnuse kohta kehtivad eraldi kasutustingimused ja privaatsuspoliitikad. Nendega nõustutakse Geberiti tunnuse loomisel.
Geberiti rakendus Service toetab volitatud ja sertifitseeritud hoolduspartnerite tehtavat Geberit AquaCleansi remonti ja hooldust. Rakendust Service saab kasutada ainult Geberiti rakenduse Service kontoga, mille Geberiti kvaliteedirühm loob iga hoolduspartneri jaoks eraldi.
Rakendus Geberit Control toimib integreeritud Bluetooth-liidesega Geberiti toodete kasutuselevõtmisel ja hooldamisel kasutajaliidesena. Funktsioonide valik laieneb, kui Geberiti tunnus on edukalt registreeritud.


8. GEBERIT VERWALTUNGS AG jätab endale õiguse piirata IoT-teenuste kasutajate arvu, et tagada piisav jõudlus ja hooldus.

III. ÜHILDUVAD TOOTERÜHMAD

Punktis II.1 nimetatud mobiilirakendused ühilduvad järgmiste allpool nimetatud tooterühmadesse kuuluvate toodetega. Kasutamise peamine eeltingimus on aktiivne Bluetooth-ühendus mobiilirakenduste ja toodete vahel. Teave ühilduvuse kohta on esitatud tooteinfo lehtedel ja kasutusjuhendis.

     
Geberiti kraanikausisegisti, nt tüüp 185/186 Geberit Control  
Geberiti pissuaarisüsteem, nt tüüp 01/10/30/50 Geberit Control  
Geberiti lülitusplaat, nt DuoFresh (automaatne / käsitsi lülitatav) Geberit Control, Geberit Home  
Geberiti WC loputuse lülitusandur, nt Sigma 80 Geberit Control, Geberit Home  
Geberit AquaClean, nt Mera Comfort Geberit Home, Geberit Service Geberit AquaClean Remote Service
Geberiti läbivooluseadis, nt HS2 Geberit SetApp  
Geberiti peeglikapp, nt One Geberit Home  

IV. KASUTAJA KOHUSTUSED

1. Kasutaja kohustub mobiilirakendusi mitte väärkasutama. Väärkasutamisena käsitletakse eelkõige järgmisi juhtumeid:

  • Teenuste ja andmete kasutamine ebaseaduslikus või karistatavas kontekstis või kontekstis, mis võib pikemas perspektiivis Geberiti mainet kahjustada.
  • Teenuste kasutamine viisil, mis ületab tavapärast kasutamissagedust ja millel on püsiv kahjulik mõju taristu (nt serveri) toimimisele.

Mobiilirakenduste ja IoT-teenuste väärkasutuse korral jätab Geberit endale õiguse blokeerida õigusrikkujast kasutaja juurdepääs nendele ajutiselt või alatiseks. Blokeerimine saab toimuda ainult juhul, kui mobiilirakenduste või IoT-teenuste korral on vajalik kasutaja autentimine (Geberiti tunnus, Geberiti rakenduse Service konto).

2. Kui Geberiti tunnuse kasutaja ei vaja ärilistel põhjustel enam Geberiti tunnust, teavitab ta Geberiti tunnuse konto kohandamiseks Geberiti.

3. Kui rakenduse Geberit Service kasutaja ei vaja ärilistel põhjustel enam rakendust Geberit Service, teavitab ta Geberiti rakenduse Service konto kustutamiseks Geberiti.

V. AUTORIÕIGUS JA KASUTUSÕIGUSED

1. Kõik tekstid, pildid, graafika, animatsioonid, videod, helid ja muud tööd ning nende paigutus mobiilirakendustes ja IoT-teenustes koos kaubamärkide, logode ja embleemidega ning mobiilirakenduste või IoT-teenuste taga olev IT-taristu kuuluvad GEBERIT VERWALTUNGS AG või kolmandate isikute autoriõiguste kaitse ja/või muude kaitseseaduste kohaldamisalasse. Neid ei tohi ilma GEBERIT VERWALTUNGS AG või kolmanda isiku eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida, levitada, muuta ega teha kolmandale isikule ärilistel eesmärkidel kättesaadavaks.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG annab kasutajale mitteainuõigusliku, tagasivõetava, mitte-all-litsentsitava, mitte-edasiantava ja kasutustasuta õiguse kasutada mobiilirakendusi ja IoT-teenuseid, sealhulgas kogu nendes sisalduvat digitaalset sisu käesolevate kasutustingimuste kohaselt ettenähtud otstarbel.

3. Kasutusõiguste andmine sõltub käesolevate kasutustingimuste järgimisest. Kui kasutaja käesolevaid kasutustingimusi rikub, kaotavad mobiilirakenduste (sealhulgas nende sisu) kasutusõigused automaatselt kehtivuse.

4. Kui kasutaja laadib rakenduse Geberit Pro kaudu pilte üles, annab kasutaja GEBERIT VERWALTUNGS AG-le mitteainuõigusliku, tagasivõetamatu, püsiva ja kasutustasuta õiguse töödelda pilti Geberiti toodete tuvastamiseks ja kujutise tuvastamise parandamiseks.

VI. VASTUTUS

1. GEBERIT VERWALTUNGS AG jätab endale õiguse kohaldada kohtulikku keeldu ja esitada kahjunõudeid juhul, kui kasutaja käesolevaid kasutustingimusi rikub, näiteks rakenduse ja selle sisu ebaseadusliku kasutamise korral.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG vastutab alati tahtliku kavatsuse, raske hooletuse ning elu või tervist ohustava vigastuse eest tootjavastutuse seaduse kohaselt ning GEBERIT VERWALTUNGS AG selgesõnaliselt antud garantiide eest. GEBERIT VERWALTUNGS AG vastutab ainult kahjude eest, mis on põhjustatud GEBERIT VERWALTUNGS AG väiksemast hooletusest lepingu olulise kohustuse rikkumise korral, kusjuures nende hüvitisnõuete summa piirdub prognoositava kahjuga. Lepingu olulised kohustused selles tähenduses on kohustused, mille täitmisele kasutaja regulaarselt tugineb ja võib tugineda ning mille täitmine on lepingu eesmärgi saavutamiseks hädavajalik.

3. Igas muus suhtes on GEBERIT VERWALTUNGS AG vastutus välistatud.

4. Niivõrd kui Geberiti vastutus on käesolevate sätete kohaselt välistatud või piiratud, kehtib see ka Geberiti täitevorganite, usaldusisikute ja töötajate vastutuse kohta.

5. Kui kolmas isik esitab GEBERIT VERWALTUNGS AG vastu nõude käesolevate kasutustingimuste rikkumise tõttu kasutaja poolt, hüvitab kasutaja GEBERIT VERWALTUNGS AG-le kõik otseselt või kaudselt sellest tulenevad nõuded ja kulud, sealhulgas põhjendatud kulud seoses kaitsega advokaadi poolt. Seda ei kohaldata juhul, kui kasutaja ei vastuta rikkumise eest.

6. GEBERIT VERWALTUNGS AG loob ja ajakohastab mobiilirakenduste ja IoT-teenuste kaudu esitatava sisu võimalikult hoolikalt. Siiski ei saa tagada, et pakutav sisu on täpne, ajakohane ja täielik.

7. GEBERIT VERWALTUNGS AG ei vastuta mistahes kolmandate isikute veebilehtede tehnilise toimimise (eriti viiruste puudumise) või sisu eest, millele on mobiilirakendustes ja IoT-teenustes viidatud või lingitud.

VII. VÄLISTEEKIDE KASUTAMINE

Mobiilirakendustega seoses kasutatakse järgmisi kolmanda isiku teeke:

Mobile App  
Geberit Home Kolmanda poole teek / teegid: Apache licence 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin
Geberit Control Kolmanda poole teek / teegid: Apache licence 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin
Geberit Service Kolmanda poole teek / teegid:puudub
Geberit SetApp Kolmanda poole teek / teegid:puudub
Geberit Pro Kolmanda poole teek / teegid:puudub

VIII. ANDMEKAITSE JA ANDMETURVE

1. Geberit püüab tagada, et mobiilirakenduste või IoT-teenuste kaudu kogutud andmed on kogu aeg kaitstud. Selleks kasutab Geberit tipptehnoloogiat, mida välised sõltumatud kolmandad pooled pidevalt täiustavad ja auditeerivad. Teie isikuandmete turvalisus on Geberiti jaoks väga oluline. Me käsitleme meile usaldatud andmeid ülima hoolikusega ja õigusaktide nõuete kohaselt. Meie privaatsuspoliitika sisaldab infot selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse. See on kättesaadav peatükis PRIVAATSUSPOLIITIKA rakenduste kohta.

IX. LÕPPSÄTTED

1. Käesolevate kasutustingimuste mõne sätte osaline või täielik kehtetus või täidetamatus või muutumine osaliselt või täielikult kehtetuks või täidetamatuks ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust. Kehtetu säte loetakse asendatuks kehtiva sättega, mis on võimalikult sarnane kehtetu sätte majandusliku eesmärgiga. Sama kehtib kõikide seaduselünkade kohta.

2. Kohaldatakse Šveitsi õigust, välja arvatud selle sätted õigusaktide konflikti kohta.

3. Ettevõtjate tegevuskoht ja ainus kohtualluvuse koht on Jona. Seadusjärgsed kohustuslikud kohtualluvuse kohad jäävad mõjutamata.

Versioon: jaanuar 2021