Optimaalse teenuse pakkumiseks, kasutab meie veebilehekülg küpsiseid. Jätkates meie lehekülje sirvimist, eeldame, et nõustud küpsiste kasutamisega. Rohkem informatsiooni on võimalik leida meie kasutustingimustest .

OK
Geberit Eesti

JA IOT-TEENUSTE PRIVAATSUSPOLIITIKA

GEBERITI RAKENDUSTE

1 KOHALDAMISALA

See privaatsuspoliitika kehtib Geberiti mobiilirakenduste ja IoT-teenuste (edaspidi rakendus) ning nende pakutavate teenuste kohta. Rakenduse kasutamine nõuab meilt teie isikuandmete töötlemist teatud teenustele juurdepääsul. Isikuandmete all peame silmas mistahes teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga. Teie privaatsus rakenduse kasutamise ajal on meie jaoks väga oluline. Seetõttu soovime kasutada võimalust anda teile teada, milliseid teie isikuandmeid me rakenduse kasutamise ajal töötleme ja mida me nende andmetega teeme.

2 VASTUTAV TÖÖTLEJA JA ANDMEKAITSEAMETNIK

2.1 Rakenduse operaator ja teie isikuandmete töötlemise eest vastutav töötleja on Geberit Verwaltungs AG, Schachenstrasse 77, 8645 Rapperswil-Jona, Šveits.

2.2 Meie andmekaitseametnikuga saab ühendust võtta e-posti aadressil dataprotection@geberit.com või eespool märgitud postiaadressil, märkides saajaks „Andmekaitseametnik“.

3 TEAVE TEIE ANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA

Selles peatükis esitatakse lisateavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me teilt kogume ja kuidas neid töötleme.

3.1 ALLALAADIMISEL KOGUTAVAD ANDMED

Rakenduse allalaadimisel edastatakse teatud oluline info teie valitud rakenduste poodi (näitkes Google Play või Apple App Store). Täpsemalt sisaldab see teie kasutajanime, e-posti aadressi, kliendikonto numbrit, allalaadimise aega, makseandmeid (kui on asjakohane) ja teie lõppseadme ID-numbrit. Neid andmeid töödeldakse üksnes vastava rakenduste poe kaudu, mistõttu see on väljaspool meie kontrolli.

Rakenduse esmakordsel allalaadimisel palume teil märkida riik, kus kavatsete seda kasutama hakata, et saaksime teile sobivas keeles teenuseid pakkuda. Õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt. Ilma nende andmeteta ei ole meil võimalik pakkuda teile juurdepääsu rakendusele teie emakeeles.

3.2 AUTOMAATSELT KOGUTAVAD ANDMED

Rakenduse kasutamisel kogume teatud andmeid automaatselt. See hõlmab seadme seesmist ID-d, operatsioonisüsteemi versiooni ja keelt, ekraani eraldusvõimet, Bluetoothi MAC-aadressi ja juurdepääsu aega.

Neid andmeid me ei salvesta, kuid need saadetakse meile automaatselt, et (1) võimaldada teil kasutada rakendust ja sellega seotud funktsioone, (2) täiustada rakenduse funktsioone ja jõudlusnäitajaid ning (3) ennetada ja kõrvaldada väärkasutust ja tõrkeid. Nende andmete töötlemise põhjendused on järgmised: 1) see on rakenduse pakkumiseks hädavajalik (nagu sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis b, ning 2) meil on õigustatud huvi tagada mitte ainult rakenduse kasutatavus ja tõrgeteta töö, vaid pakkuda ka teenust, mis vastab turunõuetele ja klientide vajadustele. Kui soovite täiendavat infot isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohase huvide tasakaalustamise kohustuse kohta, võtke palun meiega ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.

3.3 RAKENDUSE KASUTAMISEL KOGUTAVAD ANDMED

Rakenduses on teil võimalus endaga seotud andmeid vabatahtlikult esitada. Need hõlmavad isikuandmeid ning me kasutame neid järgmistel eesmärkidel:

3.3.1 Me kogume teie isikuandmeid (sealhulgas ametinimetus, eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, postiaadress ja telefoninumber), kui kasutate rakendust enda või oma Geberiti seadme registreerimiseks, hooldustellimuse koostamiseks, kulumaterjalide tellimiseks või meie kontaktivormi esitamiseks. Me kasutame neid andmeid oma teenuste osutamiseks teile ja lepingulise suhte säilitamiseks teiega. Õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktide a ja b kohaselt.

3.3.2 Kui ühendate rakenduse oma Geberiti seadmega, kogume Geberiti seadme seerianumbri. Seerianumbrit kasutame selleks, et kontrollida, kas kasutate seda Geberiti seadet avalikult või eraviisiliselt ja kas olete selle meie juures juba registreerinud. Kui olete, siis aktiveeritakse automaatselt täiendavad kasutusvõimalused. Ühendus rakenduse ja Geberiti seadme vahel on vabatahtlik ning põhineb teie nõusolekul. Õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt. Võite Geberiti seadme rakendusest igal ajal uuesti lahti ühendada, ilma et see mõjutaks kehtinud nõusoleku põhjal toimunud töötlemise õiguslikkust enne lahtiühendamist.

3.3.3 Peale selle saavad Geberiti volitatud hooldustehnikud hoolduse korral vaadata spetsiaalse rakenduse kaudu teie Geberiti seadmest anonüümseks muudetud tehnilisi andmeid (see puudutab Geberiti tunnust (ID), samuti seadme, statistika- ja diagnostikaandmeid, nagu mudel, tootenumber, seerianumber, tootmiskuupäev, seadme seadistused, profiili seadistused, mõõteseadmenäidud seadme komponentidelt, katlakivi eemaldamise ajalugu, veakoodid ja vigade ajalugu). Seda saab teha kohapeal või kaughooldusteenuse kaudu, mille käigus vaadatakse teie Geberiti seadme seerianumbrit. Tehnilisi andmeid vajame selleks, et osutada teile oma teenuseid ja täiustada meie teenuste valikut anonüümseks muudetud andmeanalüüside abil. Õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktide b ja f kohaselt. Kui soovite täiendavat infot isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohase huvide tasakaalustamise kohustuse kohta, võtke palun meiega ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.

3.3.4 Meie koos teiste kontserni kuuluvate ettevõtetega kasutame teie andmeid ka reklaami eesmärgil, eriti posti või e-kirja teel saadetavate uudiskirjadena, kliendiküsitlustena või muus vormis (nt tekstisõnum või telefonikõne), kui soovite, et me teiega sel viisil ühendust võtaks. Selle tegevuse õiguslik alus on teie nõusolek (eeldusel, et oleme selle saanud) või meie õigustatud huvi asjakohaste reklaamide pakkumiseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktide a ja f kohaselt. Kui soovite täiendavat infot isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohase huvide tasakaalustamise kohustuse kohta, võtke palun meiega ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.

Teil on igal ajal õigus esitada vastuväide teie andmete kasutamise kohta reklaamieesmärgil. Vastuväite esitamise õiguse kohta leiate infot selle privaatsuspoliitika dokumendi peatükis 5.4. Kui teatud riikide õigusaktides on ette nähtud, et eespool nimetatud reklaamitegevuse jaoks tuleb eelnevalt küsida teie nõusolekut, siis me loomulikult teeme seda. Teie andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kui soovite seda teha, siis võtke palun ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel või järgige juhiseid meie kampaaniateadetes. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmisele eelnenud ajal kehtinud nõusoleku põhjal toimunud töötlemise õiguslikkust.

3.4 RAKENDUS KASUTAB ÜHTE VÕI MITUT JÄRGMIST TÖÖVAHENDIT JA TEHNOLOOGIAT

3.4.1 Microsoft App Center Analytics

Meie rakenduses kasutatakse Microsoft Analytics App Centeri (Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA; edaspidi Microsoft) erinevate funktsioonidega (edaspidi Microsoft Analytics) tehnoloogiaid. Microsoft Analytics võimaldab meil analüüsida, kuidas meie rakendust kasutatakse. See salvestab täielikult anonüümseks muudetud andmeid meie rakenduse kasutamise kohta ning saadab need Microsoftile, kus neid säilitatakse. Microsoft kasutab neid andmeid, et hinnata meie rakenduse kasutamist ning osutada meile rakenduste kasutamisega seotud täiendavaid teenuseid. Microsoftil on andmekaitseraamistiku Privacy Shield sertifikaat ning see tagab vastavuse Euroopa andmekaitseõigusele( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ). Andmete kasutamise ja hindamise ning Microsofti kasutamise õiguslik alus on õigustatud huvi meie rakenduse analüüsimise, optimeerimise ja majandusliku toimimise vastu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt.

Teil on võimalik keelata oma tegevusandmete jagamist Microsoftiga, inaktiveerides alloleva liuguri abil seadistuse Send analytics data (analüüsiandmete saatmine).

4 TEIE ANDMETE JAGAMINE KOLMANDATE ISIKUTEGA

Teie isikuandmeid ei jagata kunagi kolmandate isikutega ilma teie eelneva selgesõnalise nõusolekuta. Ainsad erandid selles on järgmised:

4.1 SÜÜDISTUSE ESITAMISE KORRAL

Kui see on vajalik meie teenuste ebaseadusliku kasutamise uurimiseks või süüdistuse esitamiseks, avaldatakse isikuandmed asjaomastele õiguskaitseasutustele ja vajaduse korral kõigile kolmandatele isikutele, kes on hagejad. Selline tegevus toimub siiski ainult juhul, kui on olemas konkreetsed tõendid ebaseadusliku käitumise või väärkasutuse kohta. Sellistel juhtudel võidakse teie andmeid jagada ka siis, kui see on vajalik kasutustingimuste või muude kokkulepete täitmiseks. Vajaduse korral oleme seadusega kohustatud avaldama selliseid andmeid ka teatud ametiasutustele, näiteks õiguskaitseasutustele, karistusasutustele ja finantsasutustele.

Nendel juhtudel avaldatakse andmed vastavalt meie õigustatud huvile võidelda väärkasutuse vastu, aidata kaasa süütegude eest vastutusele võtmisele ning aidata kaasa nõuete koostamisele, kinnitamisele ja täitmisele isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Kui soovite täiendavat infot isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohase huvide tasakaalustamise kohustuse kohta, võtke palun meiega ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.

4.2 SIDUSETTEVÕTTED GEBERITI KONTSERNIS

Isikuandmeid avaldatakse Geberiti kontserniga seotud konkreetsetele kohalikele müügiettevõtetele, et tagada Geberiti klientidele optimaalne müügitugi igas konkreetses riigis. Nendel juhtudel avaldatakse andmed meie õigustatud huvi põhjal tagada tõhus klienditugi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Kui soovite täiendavat infot isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohase huvide tasakaalustamise kohustuse kohta, võtke palun meiega ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.

4.3 LEPINGUANDMETE VOLITATUD TÖÖTLEJAD

Teenuste osutamiseks toetume lepinguga seotud kolmandate osapoolte ettevõtetele ja välistele teenuseosutajatele (edaspidi volitatud töötlejad). Nendel juhtudel jagatakse isikuandmeid selliste volitatud töötlejatega, et nad saaksid jätkata oma teenuste osutamist. Me oleme volitatud töötlejad hoolikalt välja valinud ja neid auditeeritakse regulaarselt. Volitatud töötlejatel on lubatud andmeid kasutada ainult meie määratud eesmärkidel. Peale selle on nad lepingu järgi kohustatud kasutama teie andmeid ainult selle privaatsuspoliitika kohaselt ja kooskõlas kehtiva andmekaitseõigusega.

Täpsemalt – kasutame eelkõige järgmiste volitatud töötlejate teenuseid:

  • muud Geberiti ettevõtted tsentraliseeritud kliendihalduse ja tellimuste töötlemise eesmärgil
  • muud Geberiti ettevõtted tsentraliseeritud IT-teenuste osutamiseks teistele kontserni kuuluvatele ettevõtetele
  • pilvandmetöötluse teenuse osutajad, kes töötlevad teie Geberiti lõppseadmest pärit valitud kasutusandmeid ja seadmete andmeid Euroopas
  • logistikateenuse osutajad eesmärgiga saata teile tooteid, turundusmaterjale või muid esemeid, mida olete meilt tellinud
  • makseteenuse osutajad kõigi teie poolt meile või vastupidi tehtud maksete töötlemiseks
  • paigaldustöö või müügijärgse hoolduse teenuseosutajad
  • uudiskirjade levitamise või kliendiküsitluste tegemise teenuse osutajad
  • IT-teenuse osutajad IoT-teenuste majutamiseks, kasutamiseks ja tugiteenuse osutamiseks.

Andmed avaldatakse volitatud töötlejatele isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõike 1 kohaselt või teise võimalusena meie õigustatud huvi põhjal spetsialiseeritud volitatud töötlejate kasutamisega seotud majanduslike ja tehniliste eeliste vastu ning asjaolude põhjal, mis ei kaalu üles teie isikuandmete kaitse õiguseid ja huvisid (vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f). Kui soovite täiendavat infot isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohase huvide tasakaalustamise kohustuse kohta, võtke palun meiega ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.

Isikuandmeid ei jagata väljapoole Euroopa Majandusühendust (erandiks on Šveits).

5 TEIE ÕIGUSED

Mõjutatud osapoolena on teil õigus allpool kirjeldatud õigustele seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme. Kui soovite mõnda neist õigustest kasutada, saatke meile kirjalik taotlus eespool esitatud kontaktandmetel või saatke e-kiri järgmisel aadressil: dataprotection@geberit.com .

5.1 JUURDEPÄÄSUÕIGUS

Teil on õigus nõuda meilt juurdepääsu võimaldamist teie isikuandmetele, mida me oleme töödelnud. Te võite seda õigust kasutada igal ajal isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 15 nimetatud ulatuses.

5.2 ÕIGUS ANDMETE PARANDAMISELE VÕI KUSTUTAMISELE

Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 16 ja 17 sätestatud eeltingimuste kohaselt on teil õigus nõuda meilt ebaõigete andmete parandamist või teie isikuandmete kustutamist. Eeltingimused näevad ette õiguse andmete kustutamisele, eriti kui isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi. Selle õiguse kasutamise võimalus on piiratud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 17 lõike 3 kohaselt, eriti juhtudel, mil vajame teie andmeid juriidilise kohustuse täitmiseks või õigusnõuete töötlemiseks.

5.3 ÕIGUS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PIIRAMISELE

Teil on õigus nõuda meilt töötlemise piiramist isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 18 sätestatud tingimustel.

5.4 ÕIGUS ESITADA VASTUVÄITEID

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 kohaselt on teil õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, mida tehakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti e või f kohaselt. Me ei töötle enam teie isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada, et meil on isikuandmete töötlemiseks mõjuv õiguspärane põhjus, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused, või välja arvatud juhul kui asjaolud hõlmavad õigusnõuete koostamist, esitamist või kaitsmist.

5.5 ANDMETE ÜLEKANDMISE ÕIGUS

Teil on õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mida te olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 20 sätestatud tingimustel.

5.6 ÕIGUS ESITADA KAEBUS ASJAOMASELE ANDMEKAITSE JÄRELEVALVEASUTUSELE

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige ELi riigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui olete seisukohal, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub kohaldatavaid andmekaitse õigusakte.

6 TEIE ANDMETE KUSTUTAMINE

Kui soovite taotleda oma andmete kustutamist, kirjutage meile lihtsalt e-kiri aadressil dataprotection@geberit.com . Üldiselt kustutame või muudame teie isikuandmed anonüümseks niipea, kui need ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks me neid kogusime või kasutasime eespool olevate peatükkide kohaselt. Kui andmed tuleb õiguslikel põhjustel säilitada, siis need blokeeritakse. See tähendab, et need ei ole edasiseks töötlemiseks enam kättesaadavad. Kui soovite täiendavat infot andmete kustutamis- ja säilitamisaegade kohta, võtke palun meiega ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.

7 EESMÄRGI MUUDATUSED

Teie isikuandmeid töödeldakse kirjeldatutest erinevatel eesmärkidel ainult siis, kui seda nõuavad õigusnormid või kui olete andnud nõusoleku andmete töötlemise eesmärgi muutmise kohta. Kui edaspidi töödeldakse andmeid muudel eesmärkidel kui need, milleks me andmeid algselt kogusime, teavitame teid nendest muudest eesmärkidest enne andmete edasist töötlemist ja esitame teile kogu muu info selle kohta.

8 AUTOMAATSEL TÖÖTLUSEL PÕHINEV ÜKSIKOTSUS VÕI PROFIILIANALÜÜS

Me ei kasuta ühtegi automaatset töötlemissüsteemi (sh profiilianalüüs) konkreetsete otsuste tegemiseks.

9 PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED

Selle privaatsuspoliitika kehtiv versioon on alati kättesaadav rakenduse menüüpunktis Information (teave).

Versioon: jaanuar 2021